سیستم پرداخت خودکار کنترل دستی

سیستم پرداخت خودکار کنترل دستی
سیستم خودکار پرداخت:
ساماندهی شبكه پرداخت هزینه پارکینگ با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و الکترونیک.
– ساماندهی شبکه پرداخت هزینه پارکینگ با استفاده از پول الکترونیک
– امکان سوزاندن کارت‌های مفقود یا مخدوش و صدور کارت جدید
– امکان جلوگیری از خروج خودرو و قفل کردن کارت مشتری در صورت لزوم
– امکان تعریف و ثبت کارت جدید
– امکان ثبت مشتریان اعتباری و اجازه ورود بدون توقف

سیستم گزارش‌گیری نرم‌افزار:
ارائه گزارش‌های متنوع و گزینشی به صورت ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه از قبیل تعداد فضاهای خالی، پر و رزرو شده در هر طبقه به کاربر نرم‌افزار.
– امکان ارائه تعداد فضاهای پارک خالی، پر یا رزرو در هر ناحیه یا طبقه
– امکان ارائه آمار مدیریتی از ظرفیت طبقات، فضاهای رزرو شده و ظرفیت کل پارکینگ
– نمایش نمودار‌های دایره‌ای، میله‌ای و یا هیستوگرام نسبی هر طبقه یا ناحیه نسبت به کل پارکینگ
– امکان ذخیره و نمایش اطلاعات آماری در زمان‌های دلخواه به کاربر
– امکان نمایش گزارشات
– مشاهده و چاپ درآمد کل پارکینگ و به صورت جزئی
– مشاهده و چاپ کارکرد کاربران
– مشاهده و چاپ کارت‌های سوخته، قفل شده و…
– مشاهده و چاپ خودروهای داخل پارکینگ
– مشاهده و چاپ ظرفیت روزانه پارکینگ
– مشاهده و چاپ اطلاعات مشتریان
-…

Table of Contents

خوش آمدید