مشکلات رایج در سیستم های کنترل پارکینگ سنتی

مشکلات رایج در سیستم های کنترل پارکینگ سنتی عبارتند از:

• مدیران پارکینگ ها اطلاعات دقیقی از تعداد فضاهای پارک خالی، ندارند و معمولاٌ به چک کردن ساده توسط ناظرین حاضر در فضاها بسنده می کنند.
• ماشینی که وارد پارکینگ می شود بدلیل عدم اطلاع از فضاهای خالی در کل محوطه پارکینگ، تنها به فضاهای خالی در اطراف ورودی پارکینگ بسنده می کند و این باعث راه بندان می شود.
• از آنجاییکه در پارکینگ افرادی باید به صورت تمام وقت، فضاهای خالی را چک کنند و همچنین ماشین های جدید را به سمت فضاهای خالی هدایت کنند بنابراین وجود این افراد باعث افزایش هزینه خواهد شد.
• مدیر پارکینگ برآوردی از فضاهای خالی در ساعات مختلف را ندارد و این باعث می شود در بهینه جا دادن ماشین های ورودی خوب عمل نکند.

سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ یکی‌ از پیشرفت‌های جدید در صنعتی مدیریت ساختمان می‌باشد. از مسئولیت اصلی این سیستم می‌توان به این مورد اشاره کرد:

۱-شمارش لحظه اي خودروهاي پارك شده
۲-ثبت مکانیزه ترددها
۳-کاهش خطاي انسانی در ثبت ورود و خروج و ظرفیت موجود پارکینگ
۴-کاهش زمان ورود و خروج به پارکینگ
۵-کاهش دما و آلودگی محیط پارکینگ
۶-کاهش آلودگی صوتی
۷-بهبود ترافیک
۸-کنترل ورود و خروج خودروها
۹-کاهش تردد در پارکینگ براي یافتن فضاي خالی
۱۰-کم کردن هزینه هاي کنترلی و نظارتی انسانی پارکینگ
۱۱-صرفه جویی در زمان یافتن محل پارك مناسب
۱۲-کاهش کارکرد سیستم تهویه و تخلیه هوا و صرفه جویی در مصرف انرژي
۱۳-رزرو کردن مکان پارك از طریق سامانه هاي هوشمند

Table of Contents

خوش آمدید