پمپ‌ها

پمپ‌ها (Pumps)

پمپ‌ها

پمپ (Pump) وسیله ای مکانیکی برای انتقال سیال است که با افزایش فشار در جریان، امکان جابه جایی سیال را به ارتفاعی بالاتر (با افزایش هد) یا حتی پایین دست (معمولاً حوضچه یا مخزن) فراهم می آورد. در ساختمان از پمپ¬های سیرکولاتور و بوستر پمپها استفاده می¬شود که بطور معمول یکی از آنها در حالت رزرو قرار دارد، مابقی با توان نامی مشغول بکار هستند و انرژی برق فراوانی را مصرف می¬کنند، در موتور خانه اگر حجم آب و فشار بالایی احتیاج نباشد از یک پمپ برای پمپاژ آب استفاده می شود اما اگر حجم و فشار آب پمپاژ شده بالا باشد چند پمپ به صورت موازی به کلکتور متصل شده و سپس آب از خروجی کلکتور به مصرف کننده ها منتقل می شود.از این پمپ¬ها در جهت گردش آب درون سیستم¬های مختلف از قبیل هواسازها، فن¬کویل¬ها، آب مصرفی، برج خنک¬کن و … استفاده می¬شود که این گردش سیال بدون در نظر گرفتن انرژی و راندمان کاری است در صورتیکه در سیستم BMS این گردش سیال بصورت کنترل شده است و بر حسب نیاز ساختمان پمپ¬ها بصورت متوالی و چرخشی، روشن وخاموش می¬گردند. در سیستم کنترل پمپ¬ها می¬توان از فرامین و اطلاعات زیادی همچون Start/Stop Command-Trip-Status  در جهت کنترل پمپ¬ها استفاده کرد که این اطلاعات در منطق کنترل بصورت¬های مختلف قابل استفاده است؛ همچنین در قسمت ورودی و خروجی پمپ¬ها از سنسورهای فشار جهت کنترل کار پمپ¬ها از نظر صحت عملکرد بهره جست.

لذا در یک سیستم مدیریت هوشمند:
    فرمان روشن/خاموش، حالت دستی/خودکار، خطای پمپ و وضعیت چرخش آب در سیستم قابل مشاهده و کنترل می¬باشد.
    با استفاده از سنسورهای فشار، در صورت استفاده از پمپ¬های دور متغیر، می¬توان فشار مورد نیاز را در سیستم¬های مورد نظر حفظ نمود.
    بوسترپمپ¬ها و پمپ¬های آتش نشانی توسط سنسورهای فشار مانیتور می¬شوند.

1    پمپ آب تکی:
تصویر زیر نمونه پمپ استفاده شده در موتورخانه را نشان می دهد:

شکل زیر طراحی BMS نمونه برای یک پمپ آب تکی را نمایش می دهد:

2    مجموعه پمپ متصل به کلکتور:
تصویر زیر مجموعه پمپ های متصل به کلکتور را نشان می دهد:

شکل زیر طراحی BMS نمونه برای مجموعه پمپ را نمایش می دهد:


جانمایی و جدول شرح نقاط کنترلی در پمپ ها:

Table of Contents

خوش آمدید