ارائه چند طرح پیشنهادی در یک سوئیت هوشمند

ارائه چند طرح پیشنهادی در یک سوئیت هوشمند

• طرح اول

اهداف کلی در این طرح عبارتند از:
– کنترل روشنایی تمامی فضاهای سوئیت بصورت هوشمند واجرای سناریوهای مختلف از قبیل ورود، خروج، خواب و …
– امکان ارسال انواع فرامین به رسپشن و نمایش همزمان آن در محل درب ورودی سوئیت
– کنترل سیستم سرمایش و گرمایش از طریق پنل کنترلی دارای ترموستات داخلی
– کنترل باز و بسته بودن پرده¬برقیپ
– قابلیت کار کردن و فعال شدن سناریوی ورود با کارت¬های RFID
– امکان تشخیص انواع کارت ها شامل میهمان، خانه¬داری، مدیریت و … جهت اجرای انواع سناریوهای ورود با در نظر گرفتن اصل مصرف انرژی

• طرح دوم

اهداف کلی در این طرح عبارتند از:
– کنترل روشنایی تمامی فضاهای سوئیت بصورت هوشمند و اجرای سناریوهای مختلف از قبیل ورود، خروج، خواب و …
– امکان ارسال انواع فرامین به رسپشن و نمایش همزمان آن در محل درب ورودی سوئیت
– کنترل سیستم سرمایش و گرمایش از طریق پنل کنترلی دارای ترموستات داخلی
– قابلیت نمایش شمارة سوئیت در محل زنگ درب هوشمند
– قابلیت کار کردن و فعال شدن سناریوی ورود با کارت¬های RFID
– امکان تشخیص انواع کارت ها شامل میهمان، خانه¬داری، مدیریت و … جهت اجرای انواع سناریوهای ورود با در نظر گرفتن اصل مصرف انرژی
– قابلیت کنترل پخش موزیک در سوئیت از طریق پنل  هوشمند

• طرح سوم


اهداف کلی در این طرح عبارتند از:
– کنترل روشنایی تمامی فضاهای سوئیت اجرای سناریوهای مختلف از قبیل ورود، خروج، خواب و … از طریق پنل هوشمند و کلیدهای سنتی که امکان اتصال به سیستم هوشمند در آنها لحاظ می شود.
– امکان ارسال انواع فرامین به رسپشن و نمایش همزمان آن در محل درب ورودی سوئیت
– قابلیت نمایش شمارة سوئیت در محل زنگ درب هوشمند
– قابلیت اتصال زنگ درب ورودی به قفل مقابل برقی و باز شدن درب سوئیت به محض قرار دادن کارت مقابل آن
– قابلیت کار کردن و فعال شدن سناریوی ورود با کارت¬های RFID
– امکان تشخیص انواع کارت ها شامل میهمان، خانه¬داری، مدیریت و … جهت اجرای انواع سناریوهای ورود با در نظر گرفتن اصل مصرف انرژی
– امکان ارسال درخواست کمک به رسپشن
– امکان کنترل تلویزیون از طریق فرستندة امواج IR

 

Table of Contents

خوش آمدید