امکانات هوشمند کنترل سیستم روشنایی ، کنترل سیستم سرمایش و گرمایش و کنترل سیستم صوتی در پروژه 250 متری دوبلکس جناب آقای شریف پور ،پیاده سازی شده است.
کارگزار پروژه دفتر همکاری شهر بابلسر ،شرکت مهندسی سازه ھوشمند نسیم ، بوده است و آذرماه 1396 این پروژه را تحویل کارفرما داده است.

مکان: شهر بابلسر
زمان اجرا: آذر 97
خدمات انجام شده: کنترل سیستم روشنایی ، کنترل سیستم سرمایش و گرمایش و کنترل سیستم صوتی
مجری طرح: دفتر همکاری شهر بابلسر ،شرکت مهندسی سازه ھوشمند نسیم