پروژه هوشمند دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مکان: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
زمان اجرا: در دست احداث
خدمات انجام شده: پیاده سازی سیستم BMS
مجری طرح: نماینده HDL در آمل شرکت هوشمند پنگان

تاریخ

مارس 18, 2020