پروزه هوشمند بیمارستان EMPOWERED دبی

هوشمندسازی بیمارستان Empowered  در دبی توسط تیم HDL دبی انجام شده است. در این بیمارستان کلیه 39 اتاق VIP  بطور کامل ، هوشمند شده و براساس نتیجه بسیار مطلوب بیماران و کادر بیمارستان، مدیریت بیمارستان درخواست هوشمندکردن کلیه حمام های بیمارستان را هم داشته است.

در این پروژه ، از کلید DLP در تمامی اتاق ها استفاده شده است وکلیه سیستم ها توسط نرم افزار ایریدوم روی کامپیوترهای بخش اداری نیز، کنترل می شوند.

تیم HDL با بهره گیری از روشهای نوین هوشمندسازی ، در آینده نه چندان دور راهکارهای بیشتری برای هوشمندسازی مراکز درمانی، عرضه خواهد داشت.

مکان: دبی
زمان اجرا: جولای 2016
خدمات انجام شده: اتوماسیون کامل
مجری طرح: تیم HDL دبی

تاریخ

مارس 18, 2020