دانلود پروپوزال اداره هوشمند

دانلود پروپوزال اداره هوشمند

در این بخش از پروپوزال‌های جامع HDL  به دانلود پروپوزال اداره هوشمند می‌رسیم.

علاوه بر پیشرفت چشمگیر سرمایه گذاری در امر ساختمان سازی در قرن حاضر ،رشد علم و فن آوری با تمام جنبه های مثبت و منفی آن تاثیری شگرف در سبک زندگی انسانها بازی میکند.
خواسته ها و شیوه زندگی نسل جدید تحت تاثیر آن، میل به زندگی در محیطی مدرن را طلب میکند. از سوی دیگر رسیدن به مرزهای بحرانی مصرف انرژی و تبعات زیادی دارد. تبعاتی مانند (آلودگی هوا ، افزایش قیمت حاملهای انرژی و…) .
برای جوامع انسانی ، نیاز به بهره گیری از تکنولوژی در مدیریت و کنترل هوشمند انرژی را هرچه بیشتر نمایان می سازد.
موارد فوق دالیلی هستند که سرمایه گذاران در امر ساختمان های بزرگ را به استفاده از سیستمهای مدیریت یکپارچه هوشمند (BMS)ترغیب می نماید

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در ساختمان های اداری:

توجه به موارد ذکر شده در مورد ساختمانهای اداری که به لحاظ عمومی بودن مالکیت آنها معموالً تحت کنترل و نظارت دقیقی قرار نمیگیرند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در ادارات و ساختمان های عمومی عالوه بر تجهیزات الکترومکانیکی مشترک) از قبیل

  • روشنایی
  • گرمایش و سرمایش
  • تهویه مطبوع
  • وسایل و تجهیزات اداری: مانند دستگاه های کپی، کامپیوتر، نمابر، چاپگر و غیره


مورد استفاده قرار میگیرد که علاوه بر مصرف بی رویه انرژی در صورت استفاده نادرست موجب استهالک زودرس آنها نیز می گردد.
آمار انجمن های معتبر بین المللی نشان می دهد. حدود 7 درصد از کل هزینه‌های جاری در اداره کردن یک شرکت مربوط به انرژی‌های مصرفی آن میشود. این انرژی ها با سیستم کنترل هوشمند ساختمان میتوان تا حدود 30 درصد در مصرف انرژی صرفه جوئی کرد. 

Table of Contents

خوش آمدید