امکانات بیمارستان هوشمند در یک نگاه

smart Hospital

بیمارستان و کلینیک هوشمند مزایای پیاده سازی سامانه های هوشمند بیمارستانی • افزایش کیفیت ارائه خدمات به بیماران و ارتقائ سطح کیفی بیمارستان • کمتر شدن زمان ارائه خدمات به بیماران • ذخیره اطلاعات بیماران به صورت الکترونیکی در دیتاسنر بیمارستان به منظور نگهداری سوابق بیمار و در صورت نیاز انتقال به بیمارستان های دیگر […]