اگر نمیدانید چه دوست دارید ببینید Netflix به شما کمک می کند

اگر نمیدانید چه دوست دارید ببینید Netflix به شما کمک می کند حتما برای شما هم بارها رخ داده است که می خواهید فیلمی را تماشا کنید ولی نمی دانید چه ببینید و تصمیم گیری برای شما سخت است. Netflix اعلام کرده است که سرویسی برای شما بزودی ارائه خواهد نمود که این مشکل را […]