دستورالعمل فنی ماژولLogic Timer

دستورالعمل فنی ماژولLogic Timer

ماژول Logic این ماژول برای اجرای برنامه های روزانه تنظیم شده در ساعات مشخصی به کار می رود؛ به نحوی که در ساعات مشخصی در صورت قرار گرفتن در وضعیت خاص فرمانهای کنترلی را برای سایر ماژولها براساس برنامه ی نوشته شده ارسال می کند. در این ماژول می توان از عملیات منطقی هم استفاده […]