در مورد پروتکل روشنایی دالی/Dali بیشتر بدانیم

در مورد پروتکل Dali بیشتر بدانیم 1. Dali این عبارت معرف سیستم آدرس پذیر روشنایی دیجیتال می باشد ولی واقعاً دالی چیست؟ 2. این سیستم با سیستم روشنایی معمولی چه تفاوتی دارد؟ 3. چرا باید از پروتکل دالی استفاده شود و چه کسی می تواند از دالی استفاده کنند؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال […]