سیستم مدیریت ساختمان / BMS یکبار برای همیشه!

سیستم مدیریت ساختمان / BMS یکبار برای همیشه! انرژي نقش به سزايي در عرصه سياسي و اجتماعي بشر ايفا مي‌كند در قرن حاضر مهمترين دارائي هر جامعه ميزان ذخاير انرژي آن مي‌باشد و امنيت ملي آن‌ها مستقيما به اين منابع وابسته است. با كمبود منابع موجود در جهان نقش اين مجموعه حياتي هر دهه بيشتر […]