کنترل تهویه در فضا های داخلی بیمارستان

کنترل تهویه در فضا های داخلی بیمارستان در راستای کنترل دقیق و بهینه سیستم تهویه با هدف کاهش مصرف انرژی مصرفی و نیز حفظ بالانس هوای بین بخش ها به منظور جلوگیری از انتشار عفونت می توان بر اساس تجهیزات بکار رفته می توان امکانات زیر را در کنترل تهویه فضا های داخلی بیمارستان مد […]