سیستم پرداخت خودکار کنترل دستی

سیستم پرداخت خودکار کنترل دستی سیستم خودکار پرداخت: ساماندهی شبكه پرداخت هزینه پارکینگ با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و الکترونیک. – ساماندهی شبکه پرداخت هزینه پارکینگ با استفاده از پول الکترونیک – امکان سوزاندن کارت‌های مفقود یا مخدوش و صدور کارت جدید – امکان جلوگیری از خروج خودرو و قفل کردن کارت مشتری […]