مزایای منحصر بفرد هتل هوشمند

مزایای منحصر بفرد هتل هوشمند 1-ارتباط تمام تجهیزات یک سوئیت با یکدیگر و پایگاه مدیریت هوشمند هتل 2-نرم افزار یکپارچة مدیریت سوئیت ها 3-تجمیع سازی با سیستم مدیریت دارایی هتل یا (PMS (Property Management System 4-مدیریت مصرف انرژی         1-ارتباط تمام تجهیزات یک سوئیت با یکدیگر و پایگاه مدیریت هوشمند هتل در […]