سيستم هدايت و کنترل پارکينگ VTS

سيستم هدايت و کنترل پارکينگ VTS همانطور که در بخش قبل قبل به آن اشاره شد با استفاده از سيستم PGS مبتني بر پردازش تصوير مي توان پلاک خودرو هاي پارک شده درون پارکينگ را با محل پارک آن شناسايي و در سيستم ذخيره نمود که هر زمان نياز باشد با استعلام پلاک خودرو توسط […]