مدیریت هوشمند گاز های طبی در مراکز درمانی

مدیریت هوشمند گاز های طبی در مراکز درمانی گازهای طبي مورد نياز بيمارستان شامل اکسيژن ، گاز بيهوشی(N2O)، خلاء و هوای فشرده ميباشد، برخی گازهای ديگر مانند CO2 و ازت نيز مصرف دارند که مصرف آنها خيلی کم و موارد آن نادر است. پیاده سازی سیستم گاز های طبی به صورت مرکزی به منظورکنترل عفونت، […]