برای گردو غبار هوشمند آماده اید؟

برای گردو غبار هوشمند آماده اید؟ تصور کنید جهان جایی است که دستگاههای بیسیمی وجود دارد که به کوچکی دانه های نمک است. این دستگاه های کوچک دارای سنسورها، دوربین ها و مکانیزم هایی برای انتقال داده ها هستند که آنها را به یک پایگاه متصل انتقال میدهد تا پردازش شوند و شما نمی توانید […]