آموزش سیم بندی شبکه BUS درس 0101

راه اندازی اولیه سیستم هوشمند تحت پروتکل Buspro - سیم کشی شبکه Buspro

آموزش سیم بندی شبکه BUS درس اول از فصل اول  در اولبن درس از فصل اول با نام راه اندازی سیستم هوشمند ساختمان تحت Buspro،‌ مبحث سیم بندی شبکه Bus را خواهیم داشت. اگر بخواهیم تعریفی از پروتکل داشته باشیم باید گفت پرتقال و مجموعه قوانین و مقررات گفته می شود که بر اساس آن […]