سناریو های خانه هوشمند مربوط به امکانات رفاهی

سناریو های خانه هوشمند مربوط به امکانات رفاهی تعریف سناریو : انجام یک سری روند کنترلی از پیش تعیین شده در سیستم هوشمند تنها با یک فرمان را سناریو می نامند. فعال شدن سناریوی مربوطه با فشار دادن تنها یک کلید، ارسال یک دستور از طریق sms و یا لمس کردن یک فرمان از طریق […]