چطور HDL می تواند به افراد ناتوان کمک کند؟

چطور HDL می تواند به افراد ناتوان کمک کند؟ چراغ ها را روشن کن، پنجره را باز کن، گرم کن آب را روشن کن و دوش بگیر! اینها تماما کارهای معمولی هستند که هر روز انجام میدهیم. اگرچه این برای کسی که تنها می تواند گردن خود را تکان دهد چالش بر انگیز است. اما […]