اخبار


98 07 13 Qazvin Exhib 4 siteبرند هوشمند HDL با شرکت در نمایشگاه های صنعت ساختمان در سرتاسر کشور همواره از برند های هوشمند در این صنعت بوده است. بعد از پشت سر گذاشتن نمایشگاه های موفقی نظیر نمایشگاه صنعت ساختمان استان تهران سال 98 ، نمایشگاه ساختمان های مارکدار و همایش معماران و سازندگان، این بار برند هوشمند HDL در نمایشگاه صنعت ساختمان استان قزوین میزبان مردمان عزیز این استان و افراد سرشناسی در این صنعت بوده است.
بازدید کنندگان مشتاق برای دانستن هرچه بیشتر در خصوص خانه هوشمند در این غرفه حضور داشتند و از پنل های هوشمند، آینه هوشمند، ماژول های کنترلی هوشمند در این نمایشگاه بازدید کردند و توانستند از نزدیک تجربه ی کار با محصولات هوشمند این برند را داشته باشند.
افردا سرشناسی همچون اعضای فنی حرفه ای استان قزوین، سفیر کشور بوسنی و هرزگوین، استاندار استان قزوین در غرفه ی هوشمند برند HDL حضور داشتند.

 

 

 

 

 

 بازدید کنندگان مشتاق برای دانستن هرچه بیشتر در خصوص خانه هوشمند در این غرفه حضور داشتند و از پنل های هوشمند، آینه هوشمند، ماژول های کنترلی هوشمند در این نمایشگاه بازدید کردند و توانستند از نزدیک تجربه ی کار با محصولات هوشمند این برند را داشته باشند.
افردا سرشناسی همچون اعضای فنی حرفه ای استان قزوین، سفیر کشور بوسنی و هرزگوین، استاندار استان قزوین در غرفه ی هوشمند برند HDL حضور داشتند.

 

98 07 17 نمایشگاه قزوین روز اول 4

98 07 17 نمایشگاه قزوین روز اول 2

98 07 17 نمایشگاه قزوین روز اول 3

98 07 17 نمایشگاه قزوین روز اول 6

98 07 17 نمایشگاه قزوین روز اول 7

98 07 17 نمایشگاه قزوین روز اول 8

98 07 17 نمایشگاه قزوین روز اول 9

98 07 24 نمایشگاه قزوین 2 2

98 07 24 نمایشگاه قزوین 2 3

98 07 24 نمایشگاه قزوین 2 5

98 07 24 نمایشگاه قزوین 2 6

98 07 24 نمایشگاه قزوین 2 7

98 07 24 نمایشگاه قزوین 2 8