برآورد هزینه

base طرح پایه خانه هوشمند بر اساس حداقل امکانات ممکن در نظر گرفته شده است. این امکانات می تواند بر اساس نیاز متفاوت باشد ولی آنچه بر اساس تجربه ثابت شده است کنترل روشنایی و تهویه مطبوع غالبا به عنوان سیستم های هوشمند پایه در ساختمان در نظر گرفته می شود.

gold طرح طلایی خانه هوشمند بر اساس بیشترین امکانات ممکن در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است در سیستم هوشمند و امکانات آن هیچ محدودیت و پایانی وجود ندارد از این رو هزینه ها و امکاناتی که در ادامه بررسی می شوند بر اساس تجربیات موجود و پروژه های قبلی در نظر گرفته شده اند و امکان افزایش و کاهش آن و بالطبع افزایش و کاهش قیمت نیز وجود دارد.

silver طرح طلایی خانه هوشمند بر اساس 75 درصد امکانات سیستم هوشمندجهت منازل مسکونی در نظر گرفته شده است.  این طرح با نیم نگاهی به طرح برنزی و طرح طلایی پیش بینی شده است و بر اساس نیاز قابل تغییر می باشد. امکانات آن اجباری و الزامی نبوده و شما می توانید هر یک از ویزگی های آن را تغییر دهید.

bronze طرح برنزی مناسب مشتریانی است که می خواهند از نیمی از امکانات سیستم هوشمند برخوردار شوند و این امر به ایشان اجازه انتخاب های بسیاری را خواهد داد که در ادامه بررسی می شود . امکان انتخاب سیستم های مختلف از جمله مزایای طرح برنزی است که نسبت به طرح پایه آن را متمایز می سازد.