دستورالعمل فنی ماژول هوشمند Security

دستورالعمل فنی ماژول Security

در این مقاله با دستورالعمل فنی ماژول هوشمند Security یا ماژول هوشمند امنیتی همراه شما هستیم. این ماژول، ماژولی بسیار مهم در هوشمندسازی ساختمان و تامین امنیت ساختمان هوشمند می باشد.

EXTENSION OPTIONS

ماژول امنیتی

در دستورالعمل فنی ماژول هوشمند Security همراه شما خواهیم بود. ماژول امنيتي با علامت تجاري SB-DN-SEC250k قابليت كار با سوييچ، سنسور، ماژول، SMS تاچ پنل را دارد. به نحوي كه ميتواند فرمانهايي را از ماژول هاي فوق جهت اجراي آنها در سيستم هوشمند دريافت كند

 

 

در واقع ماژول مذكور يك واسط بين ماژول هاي ديگرمورد استفاده در سيستم هوشمند است, به نحوي كه با گرفتن فرمان از يك سري از ماژول ها, ميتواند فرمانهاي ويژهي را به ساير ماژول ها ارسال كند.

در واقع اين ماژول مغز اجرايي سيستم هوشمند است, كه ميتوان ساختار شبكه را با توجه به شماتيك زير در حضور اين ماژول Treeفرض كرد. توجه داشته باشيد كه ساختار شبكه به صورت خطي است ولي نحوي ارتباط ماژول امنيتي را با ساير ماژولها ميتوان به صورت Treeفرض نمود
.

فانکشنهای قابل اجرا توسط ماژول هوشمند Security

 • هشدارهاي مختلف: هشدار افزايش دما, نشت گاز و آتش سوزي از موارد هشدارهاي است كه توسط ماژول صادر ميگردد.
 •  اجراي انواع مدهاي امنيتي: شامل مدهايnight, vacation, daytime, night Meeting, departure است كه به تفضيل توضيح داده خواهد شد
 • ارسال SMSهنگام رخداد واقعهي خاص
 • امنيت چند لايه
 • ضبط وقايعي كه در شبكهي هوشمند رخ داده است
 • قابلیت فعال سازی و یا غیرفعال کردن مد امنیتی در ساعات مشخص از روز
 • قابلیت ریست شدن حالت امنیتی بعد از هر فعال شدن بعد از تاخیر تعیین شده توسط کاربر
 • قابلیت اجرا 8 سناریو مختلف هنگام رفتن به مسافرت در ساعات مشخص، جهت شبیه سازی حضور افراد در ساختمان

 

مقدمه اي بر تابع هاي عملكردي تعريف شده در ماژول امنيتي همان طور كه در مقدمه اشاره گرديد, اين ماژول قابليت ارتباط با تاچ پنل؛ ماژول Z-Audio؛ SMS Module؛ سنسورهاي مختلف اعمم از حركتي؛ سنسور تشخيص دود ونشت گاز را دارد. اين ماژول داراي مدهاي عملكردي به قرار زير است

اين ماژول داراي مدهاي عملكردي به قرار زير است.

 • Away
 •  Holiday
 •  Night
 • Guest at Night
 •  Arm
 • Disarm

با استفاده از مدهاي بالا ميتوان موارد زير را انجام داد

 1. اعلام هشدار, يا روشن كردن روشنايي و يا به صدا در آوردن بيزر
 2. ميتواند هنگامي كه روي مد Holidayقرار دارد جهت ظاهر سازي كارهاي همانند روشن كردن بعضي از سر خطها و يا روشن كردن ماژول صوتی را انجام دهد.
 3. ميتواند پيامهاي امنيتي و با اضطراري را براي صاحبخانه ارسال نمايد.
 4. روشن كردن ماژول صوتی هنگام ورود غيرقانوني, موقع نشت گاز و يا آتش سوزي

تمامي موارد فوق را ميتوان در برنامه نويسي ماژول مذكور گنجاند. همانطور كه اشاره شد؛ ماژول مذكور را با ساير ماژولهاي مذكور ميتواند در ارتباط باشد, فرمان بگيرد و فرمان ارسال كند.

روند کار کرد فنی ماژول هوشمند Security یا امنیتی در شبکه ی باس

براي استفاده از اين ماژول ميتوان پروسه ي زير را دنبال كنيد

 1.  برنامه نويسي انواع مدها, تعيين فرمانهاي خروجي و تعيين پارامترهاي هر فرمان.
 2. تعيين نحوي فعال سازي اين مدها. كه ميتواند روي DLPو يا روي تاچ پنل اين امكان فراهم شود. به نحوي كه با فشار دادن يك كليد مد عملكردي خاصي فعال شود.
 3. قسمت مربوطه در سنسور را فعال نمايد و برنامه نويسي آن را انجام دهيد

4.هنگام انتخاب مد ,Awayتاخيري در نظر گرفته شده است, كه بايد مقدار آن تعيين شود.

5.فرمانهاي خروجي هر مد را تعيين كنيد.

6.بعد از فعال كردن حالت Arm؛ قسمت مانيتورينگ فعال كرد.

7.سنسور ورودي هنگام تشخيص ورود به ماژول امنيتي پيغام ميفرستد. و اين ماژول هنگام دريافت پيام؛ فرمانهاي تعيين شده براي قسمت ورود را فعال مي نمايد

8. حالت Disarm در اين حلت تاخير ورودي در نظر گرفته ميشود. با فعال شدن اين حالت, مانيتورينگ قطع ميشود. و تمامي صوت هاي ذخيره شده غير فعال ميشوند.

9.حالتAlarm:اگر در حالت Disarmنباشيم؛ هشدارهاي داراي صدا و نور شروع به اجرا شدن ميكنند

 

برنامه نویسی فنی ماژول هوشمند Security

در اين قسمت به برنامه نويسي ماژول امنيتي خواهيم پرداخت

Basic Setting

در اين زبانه تنظيمات مربوط به Buzzerو Sirenها انجام ميشود

در قسمت ,1زمانهايي تاخيري به قرار زير تعيين ميشود.
Siren Delay -1 زمان تعيين شده در اين قسمت بايستي بين 11 تا 1.1 ثانيه باشد. مورد استفاده اين زمان جهت راهاندازي Indoor Siren و Outdoor Siren است زمانيكه بعد از تشخيص ورود شخص، سيستم امنيتي Disarm نشود.
Restart after alarm 2 زمان تعيين شده در اين قسمت بايستي بين 1 تا 31 دقيقه انتخاب شود. مورد استفاده اين مورد زماني است كه Alarm فعال شده است. و بعد از گذر اين زمان به صورت خودكار قطع ميشود. و سيستم امنيتي هشداري را نخواهد فرستاد و ريست خواهد شد. و بعد از ريست شدن دوباره به حالت مانيتورينگ برخواهد گشت.
Entry Delay 3
زمان تعيين شده بايستي بين 01تا 081ثانيه باشد. بعد از تشخيص شخص وارد شونده بعد از گذر اين مدت زمان سناريوي
برنامه نويسي شده در Enter Buzzer ONاجرا ميشود.
توجه داشته باشيد كه براي فعال سازي Enter Buzzer OFF بايد در اين مدت زمان مد Disarm فعال شود. در صورت عدم فعال سازي مد مذكور, و سپري شدن زمان تاخير Alarm Buzzer Onو سناريوي مربوطه فعال خواهد ميشود.

به اين ترتيب كه بعد از سپري شدن ,Siren Delayآژير هاي داخلي و خارجي فعال ميشود

Exit Delay 4

زمان تعيين شده بايستي بين 01تا 081ثانيه باشد. و در اين مدت زمان بايد شخص مكان را ترك كند. در قسمت 2؛ بايد خروجيها به قرار زيرتعيين شود.
Enter Buzzer ON بعد از ورود شخص موارد كنترلي ليست شده در قسمت مربوطه اجرا ميشود. مواردي كه معمولاً استفاده ميشود, توليد صدا از -Z Audio و يا به صدا درآوردن يك Buzzer است.

 1. Enter Buzzer OFF
 2. از آنجاييكه موارد بيان شده در قسمت Enter Buzzer ONو Enter Buzzer OFFبايستي يكي باشند؛ بنابراين بعد از گذر تاخير تعيين شده در قسمت 1مربوط به Enter Delayتمامي موارد بيان شده در قسمت مذكور اجرا ميشود.
 3. Exit Buzzer ON در اين قسمت بايد سريعاً خانه ترك شود. براي اين قسمت معمولاً از صوت استفاده ميشود.Exit Buzzer 5s Later ساختار اين قسمت به صورتيتنظيم ميشد كه صداي تندي پخش شود كه شخص را وادار كند به سرعت از خانه خارج شود.
 4. Exit Buzzer OFF تمامي موارد بيان شده براي Exit Buzzer ONدر اين قسمت به صورت عملكرد عكس بايد تعيين شود. و بعد از گذر زمان تاخير به صورت اتوماتيك صوت و يا نور جهت نمايش مد را قطع ميكند.
 5. Alarm Buzzer ON بعد از اجراي Enter Buzzer OFF؛ در صورتي كه Disarmزده نشده باشد اين مورد اجرا خواهد شد.
 6. Indoor Siren ON, Outdoor Siren OFF بعد از اجراي Alarm Buzzer ONاين مورد كه عموماً براي به صدا درآوردن آژير مورد استفاده قرار ميگيرد, اجرا ميشود

8-Fire Siren ON

جهت اجراي موارد خاص هنگام رخداد هشدار آتش, ميتوان از اين مورد استفاده كرد. براي مثال قطع برق اصلي ساختمان و يا به صدا در آوردن آژير خطر

 

Auto Dial Setting در تنظیمات فنی ماژول هوشمند Security

اين زبانه مربوط به ارتباط بين ماژول SMSو ماژول Securityاست

 

در قسمت 1: موارد كنترلي را كه بايد اجرا شود تعيين ميشود. در اينجا ميتوان همان طور كه در برنامه ريزي ماژول – SMS دستورالعمل مربوط به ماژول SMS را مطالعه فرماييد- بيان شد با استفاده از كدهاي Universal پيام هاي تعيين شده را مورد استفاده قرار داد.

توجه داشته باشيد كه در كل . پيام متفاوت ميتواند جهت ارسال تعيين شود. براي ارسال آن به صورت زير عمل ميكنيم.

در قسمت 2: آدرس ماژول SMSرا وارد ميكنيم.

در قسمت 3: مدي را كه پيام در آن ارسال ميشود تعيين ميكنيم.- 13مد جهت ارسال پيام تعبيه شده است.- در هر مد حداكثر 4پيام ميتواند ارسال شود.

در قسمت 4: شمارهي پيام هايي را كه قرار است در مد تعيين شده در قسمت 3ارسال شود را از ليست 1انتخاب ميكنيم. در ضمن در صورت رخداد مد مورد نظر در بازهي ساعتي تعيين شده در قسمت 4؛ پيام ارسال ميشود. و در خارج بازهي زماني ارسال صورت نميگيرد.

مثلاً با تنظيم مد در قسمت 3 روي حالت Vacation Alarm؛ هنگام فعال سازي مد Vacation با استفاده از Touchو يا DLP؛ در صورت تشخيص فرد وارد شونده, و طي مراحلي كه در زبانهي 2 بيان شد و فرض كنيد وارد قسمت Alarm ON شده ايد؛

در اين صورت پيام هاي 1؛ 2؛ 3و 4 طبق آنچه در برنامه ريزي پيامهاي مذكور در SMS Module نوشته شده، و در صورتي كه در بازه‌ای زماني تعيين شده قرار داشته باشيم به شماره هاي تعيين شده ارسال ميگردد.

توجه داشته باشيد كه انواع مدها-قسمت -3در زبانه Alarm Commandبه تفضيل بيان ميشود.
Arming Setting

در اين زبانه به تنظيم 6مد كاري اصلي ماژول امنيتي خواهيم پرداخت. اين ماژول داراي مدهاي عملكردي به قرار زير است.

 • Away
 • Holiday
 • Night 
 • Guest at Night
 • Day Arm
 • Disarm

علاوه بر 6 مد كاري تعيين شده ميتوان ماژول امنيتي را در حالت Auto Arming قرار داد. البته 2 حالت ديگري نيز وجود دارد.

 1. Auto Arming
 2. Auto Disarming
 3. Auto Disarming 
 4. Error Arm

در مد Auto Arming به صورت اتوماتيك سيستم امنيتي به كار خواهد افتاد؛ به شرطي كه در بازهي زماني تعيين شده در قسمت 3قرار داشته باشيم. در مد Auto Disarming هنگام فعال شدن مد Arming؛ اگر شرايط زماني تعيين شده ارضا شود به صورت خودكار غير فعال ميشود.

در مد Auto Disarming به صورت اتوماتيك سيستم امنيتي غير فعال خواهد شد؛ به شرطي كه در بازهي زماني تعيين شده در قسمت 3قرار داشته باشيم.

در مد : Error Armهنگامي كه موارد تعيين شده با وضعيت موجود يكي نباشد؛ براي مثال در يا پنجرهاي باز باشد. Disarm را اجرا ميكند. و ميتوان صوت جهت اطلاع براي آن تعيين كرد.

در قسمت 2؛ موارد كنترلي تعيين شده براي هر كدام از 6 مد ليست خواهد شد. در شكل نشان داده شده در بالا گزينهي Trigger when Leave قرار داده شده است. با تيك روي مورد فوق؛ بدون توجه به زمانهاي تعيين شده اجراي فرمان ميكند. و در صورت عدم زدن تيك؛ اجراي فرمانها با ترتيب زماني صورت ميگيرد.

Alarm Command

در اين قسمت 13مد تعريف مي شود كه با بسته به رخداد هر كدام از اين مدها فرمانهاي تعيين شده در قسمت 2صادر ميگردد

بسته به موقعيت كاري؛ هنگامي كه Entry Delayاز مقدار تعيين شده بيشتر شود فرمانهاي تعيين شده در 2ارسال ميگردد.

Vacation Setting

اين زبانه مخصوص مد Vacationاست؛ و هنگامي دستورا تعيين شده در آن اجرا ميشود كه مد مذكور فعال شود. در اين زبانه بحث زمان بندي از مواردي است كه تعيين كننده است.

مورد استفاده اين زبانه اجراي مداوم . عملكرد براساس زمان تعيين شده است.

براين اساس هنگامي كه مد مذكور فعال ميشود براساس ليست تنظيم شده در قسمت 1و زمان تعيين شده در همان قسمت؛ در زمان هاي مشخص فرمانهاي تعيين شده در قسمت 2اجرا ميشود

براين اساس ليست قسمت 1براساس زمان شروع و پايان اجراي عملكرد تعيين ميشود. در ضمن فرمانهاي صادره براي هر عملكرد در ليست 2تعيين ميشود.

Bypass Setting

يكي از مدهاي عملكردي ماژول Security؛ مد Error ARMاست, كاركرد اين مد به صورتي است كه شرايط موجود را با شرايط حالت امنيتي مقايسه ميكند؛ در صورت عدم تطابق مد فعال ميشود. 

با توجه به آنچه در برنامه نويسي آن آورده شده است فرمانها صادر ميشود. براي برنامهنويسي آن بايد ليست ماژولهاي كه به صورت مداوم وضعيت آنها چك ميشود, بايد تعيين شود.

حداكثر تعداد ماژولهايي كه وضعيت آنها بايد چك شود 32مورد است.

براي فعال سازي اين مد بايد تيك Auto Bypassزده شده باشد. در قسمت 1؛ آدرس ماژول باضافهي وضعيت پيش فرض آن تعيين ميشود. در صورت عدم تطابق وضعيت موجود با وضعيت ثبت شده در ستون 5قسمت 1فرمانهاي ثبت شده در قسمت . اجرا ميشودArm Command-Error Arm
Advanced Security Setting

در صورتي كه موارد امنيتي تعيين شده در . سطح بيان شده؛ كافي نباشد ميتوان از سطوح امنيتي 5و 11استفاده كرد. تنظيمات آن به اين صورت است كه در هر كدام از دو سطح بيان شده حداكثر 32فرمان ميتواند تعيين شود

 

تنظيمات مربوط به سطح 5امنيتي در قسمت 1آورده شده است. براي تنظيم اين موارد ابتدا بايد اين سطح فعال شود. با زدن تيك كناري ميتوان اين مد را فعال كرد. اين سطح امنيتي بعد از مدت زمان نعيين شده برحسب دقيقه بعد از مرحلهي Alarm در مدهاي Vacation, Night, Away, Dayفرمانهاي تعيين شده در قسمت 3را اجرا ميكند.

توجه داشته باشيد كه براي تعيين فرمانهاي امنيتي سطح 5بايد روي 9th Defenseدر بالاي قسمت 3كليك نماييد. در آخرين مرحله برنامه نويسي قسمت 2؛ زماني تعيين ميشود كه بعد از آن مدت زمان از فعال سازي مد Panic؛ اين سطح فعال ميشود. تنظيمات مربوط به سطح 11امنيتي در قسمت 2آورده شده است.

براي تنظيم اين موارد ابتدا بايد اين سطح فعال شود. با زدن تيك كناري ميتوان اين مد را فعال كرد. اين سطح امنيتي بعد از مدت زمان نعيين شده برحسب دقيقه بعد از مرحلهي Alarm در مدهاي Vacation, Night, Away, Dayفرمانهاي تعيين شده در قسمت 3را اجرا ميكند.

توجه داشته باشيد كه براي تعيين فرمانهاي امنيتي سطح 11بايد روي 10th Defenseدر بالاي قسمت 3كليك نماييد. در آخرين مرحله برنامه نويسي قسمت 2؛ زماني تعيين ميشود كه بعد از آن مدت زمان از فعال سازي مد Panic؛ اين سطح فعال ميشود

استفاده از اين سطح تنها در موارد خاص بهكار ميآيد

Vacation Setting

جهت شبیه سازی حضور کاربر در خانه، در مواقعی که کاربر در مسافرت است می توان 8 کار مجزا را در ساعات مختلف از شبانه روز اجرا کند. جهت تعیین این موارد، در تب Vacation Setting هر مورد را با تیک زدن می توانید فعال نمایید و زمان اجرا آن را در طول یک شبانه روز تعیین کنید و در هر مورد حداکثر 10 مورد فرمان تعیین کنید. لازم به ذکر است که تعیین این فرمانها به دو صورت زمانی:

• در بازه ی زمانی تعیین شده قرار داشته باشیم. حالت ON

• در بازه ی زمانی تعیین شده قرار نداشته باشیم. حالت OFF

تعیین می شوند.

شرایط محیطی

===شرایط محیطی مناسب جهت عملکرد بهتر ماژول===:

• دمای کاری: 00C ~450C

• رطوبت نسبی کاری: 20%~90%

• دمای ذخیره سازی: 400C~550C

• رطوبت نسبی ذخیره سازی: 10%~93%

پارامتر های فنی ماژول هوشمند Security عملکردی

• ولتاژ کاری : 15-30V DC

• توان باس: 15mA/24V DC

• قابل نصب روی ریل

دید ابعادی به ماژول

شکل زیر دید از جلو برای ماژول امنیتی را مشاهده میکنید.

 

شکل زیر دید از بغل را برای ماژول امنیتی نشان میدهد.

شکل زیر نحوی نصب ماژول را روی ریل نشان می دهد.

 

 

موارد امنیتی فنی ماژول هوشمند Security

1- محلی که ماژول نصب می شود باید عاری از هرگونه گرد وخاک باش. در ضمن باید ضد آب هم باشد.

2- با هیچ گونه ماده ی و یا گاز دیگری در ارتباط نباشد.

3- در هنگام خیس شدن باید ابتداً خشک شود.

4- در صورت بروز مشکل با نمایندگی تماس بگیرید.

فلوچارت عملکرد مدها

باتوجه به تعریف های بیان شده در بالا، فلوچارتهای هر مد را در زیر مشاهده می کنید.

توجه

• در صورتی که تیک قسمت More People Leave Mode زده شده باشد و در هر مرحله از سناریوهای Exit Buzzer ON و Exit Buzzer 5s left باشیم، سنسور Trigger شود مجدداً دو سناریو مذکور دوباره اجرا می شود و زمان Exit Delay از نو محاسبه خواهد شد.

• در صورتی که تیک قسمت Trigger when Leaving در تب Arming Setting زده شده باشد سناریوهای هر مد همان لحظه که مد فعال می شود اجرا می شود اما در صورت فعال نبودن، این سناریو ها همراه با Exit Buzzer OFF اجرا می شوند.

 

Table of Contents

خوش آمدید