قابلیت های ماژول Leading edge TRIAC Power Amplifier

قابلیت های ماژول Leading edge TRIAC Power Amplifier

ماژول دیمر قابل مشاهده در تصویر مقابل با شماره سریال MD0120P دارای قابلیت های زیر می باشد.

  • تقویت کننده قدرت با قابلیت دیم
  • دارای 2 نوع 1 و 2 کانال و به ترتیب با حداکثر جریان 20 و 10 آمپر در هر خروجی

Table of Contents

خوش آمدید