قابلیت های ماژول Leading edge TRIAC Dimmer

قابلیت های ماژول Leading edge TRIAC Dimmer

ماژول دیمر قابل مشاهده در تصویر مقابل با شماره سریال MD0206 دارای قابلیت های زیر می باشد.

 • موجود در انواع 2، 4، 6 کانال و به ترتیب با حداکثر جریان 6، 3 و 2 آمپر درهر خروجی
 • دارای حداکثر 12 حالت کاری در 6 زون
 • امکان برنامه ریزی 6 سناریو با حداکثر 12 مرحله در هر یک
 • امکان تعریف تابع Threshold
 • امکان کنترل هر خروجی به صورت مجزا توسط کلید فیزیکی تعبیه شده بر روی ماژول
 • امکان تعریف حالت اولیه در زمان راه اندازی
 • دارای حفاظت در برابر اتصال کوتاه و حرارت
 • پشتیبانی از آپگرید آنلاین
 • پشتیبانی از برنامه ریزی آسان

ماژول دیمر قابل مشاهده در تصویر مقابل با شماره سریال MD0403 دارای قابلیت های زیر می باشد.

 • دارای حداکثر 12 حالت کاری در 6 زون
 • امکان برنامه ریزی 6 سناریو با حداکثر 12 مرحله در هر یک
 • امکان تعریف تابع Threshold
 • امکان کنترل هر خروجی به صورت مجزا توسط کلید فیزیکی تعبیه شده بر روی ماژول
 • امکان تعریف حالت اولیه در زمان راه اندازی
 • دارای حفاظت در برابر اتصال کوتاه و حرارت
 • پشتیبانی از آپگرید آنلاین
 • پشتیبانی از برنامه ریزی آسان

ماژول دیمر قابل مشاهده در تصویر مقابل با شماره سریال MD0405 دارای قابلیت های زیر می باشد.

 • دارای حداکثر 12 حالت کاری در 6 زون
 • امکان برنامه ریزی 6 سناریو با حداکثر 12 مرحله در هر یک
 • امکان تعریف تابع Threshold
 • امکان کنترل هر خروجی به صورت مجزا توسط کلید فیزیکی تعبیه شده بر روی ماژول
 • امکان تعریف حالت اولیه در زمان راه اندازی
 • دارای حفاظت در برابر اتصال کوتاه و حرارت
 • پشتیبانی از آپگرید آنلاین
 • پشتیبانی از برنامه ریزی آسان

ماژول دیمر قابل مشاهده در تصویر مقابل با شماره سریال MD0602 دارای قابلیت های زیر می باشد.

 • دارای حداکثر 12 حالت کاری در 6 زون
 • امکان برنامه ریزی 6 سناریو با حداکثر 12 مرحله در هر یک
 • امکان تعریف تابع Threshold
 • امکان کنترل هر خروجی به صورت مجزا توسط کلید فیزیکی تعبیه شده بر روی ماژول
 • امکان تعریف حالت اولیه در زمان راه اندازی
 • دارای حفاظت در برابر اتصال کوتاه و حرارت
 • پشتیبانی از آپگرید آنلاین
 • پشتیبانی از برنامه ریزی آسان

 

Table of Contents

خوش آمدید