قابلیت های ماژول رله

قابلیت های ماژول رله

ماژول Relay تحت شماره سریال MR1610.433

قابلیت های ماژول:

 • موجود در انواع 4،8،12،16 کانال با خروجی 10 آمپر به ازاری هر کانال
 • امکان تعریف 4،8،12،16 ناحیه مجزا
 • دارای لامپ های LED تعیین وضعیت هر کانال
 • امکان تعریف حالت های کاری به تعداد 2 برابر تعداد خروجی ها
 • امکان تعریف 2 سناریو با 12 مرحله در هر ناحیه
 • امکان تنظیم تاخیر حفاظتی تا حداکثر 60 دقیقه برای هر کانال
 • امکان تنظیم تاخیر در روشنایی تا 25 ثانیه
 • وجود دکمه های فیزیکی جهت کنترل دستی بر روی ماژول به ازای هر کانال امکان مدیریت و برنامه ریزی از راه دور
 • امکان تعریف مد راه اندازی
 • دارای تابع آماده برای استفاده در راه پله
 • پشتیبانی از برنامه ریزی آسان
 • پشتیبانی از آپگرید آنلاین

 

 

ماژول Relay تحت شماره سریال MR1210.432

 • دارای 12 کانال با خروجی 10 آمپر به ازای هر کانال
 • امکان کنترل هر کانال به صورت دستی
 • امکان تعریف 12 ناحیه مجزا
 • هر منطقه دارای اجرای 24 سناریو ،حداکثر زمان اجرا تا 60دقیق می باشد.
 • هر کانال دارای تاخیر حفاظت نور (دقیقه 0-60).
 • پشتیبانی از برنامه ریزی آسان
 • پشتیبانی از آپگرید آنلاین
 • امکان تنظیم تاخیر در روشنایی تا 25 ثانیه
 • می توانید سناریو مشخص شده و یا سناریو قبل از خاموش کردن هنگام راه اندازی مجدد دستگاه را انتخاب کنید.

ماژول Relay تحت شماره سریال MR810.433

 • دارای 8 کانال با خروجی 10 آمپر به ازای هر کانال
 • امکان کنترل هر کانال به صورت دستی
 • امکان تعریف 8 ناحیه مجزا
 • هر منطقه دارای اجرای 16 سناریو ،حداکثر زمان اجرا تا 60دقیق می باشد.
 • هر کانال دارای تاخیر حفاظت نور (دقیقه 0-60).
 • پشتیبانی از برنامه ریزی آسان
 • پشتیبانی از آپگرید آنلاین
 • امکان تنظیم تاخیر در روشنایی تا 25 ثانیه
 • می توانید سناریو مشخص شده و یا سناریو قبل از خاموش کردن هنگام راه اندازی مجدد دستگاه را انتخاب کنید

 

ماژول Relay تحت شماره سریال MR410.433

 • دارای 4 کانال با خروجی 10 آمپر به ازای هر کانال
 • امکان کنترل هر کانال به صورت دستی
 • امکان تعریف 4 ناحیه مجزا
 • هر منطقه دارای اجرای 8 سناریو ،حداکثر زمان اجرا تا 60دقیق می باشد.
 • هر کانال دارای تاخیر حفاظت نور (دقیقه 0-60).
 • پشتیبانی از برنامه ریزی آسان
 • پشتیبانی از آپگرید آنلاین
 • امکان تنظیم تاخیر در روشنایی تا 25 ثانیه
 • می توانید سناریو مشخص شده و یا سناریو قبل از خاموش کردن هنگام راه اندازی مجدد دستگاه را انتخاب کنید

 

 

ماژول Relay تحت شماره سریال MR1616.434

 • موجود در انواع 4،8،12،16 کانال با خروجی 16 آمپر به ازاری هر کانال
 • امکان تعریف 4،8،12،16 ناحیه مجزا
 • دارای لامپ های LED تعیین وضعیت هر کانال
 • امکان تعریف حالت های کاری به تعداد 2 برابر تعداد خروجی ها
 • امکان تعریف 2 سناریو با 12 مرحله در هر ناحیه
 • امکان تنظیم تاخیر حفاظتی تا حداکثر 60 دقیقه برای هر کانال
 • امکان تنظیم تاخیر در روشنایی تا 25 ثانیه
 • وجود دکمه های فیزیکی جهت کنترل دستی بر روی ماژول به ازای هر کانال امکان مدیریت و برنامه ریزی از راه دور
 • امکان تعریف مد راه اندازی
 • دارای تابع آماده برای استفاده در راه پله
 • پشتیبانی از برنامه ریزی آسان
 • پشتیبانی از آپگرید آنلاین

 

 

 

 

ماژول Relay تحت شماره سریال MR1216.434

 

 • دارای 12 کانال با خروجی 16 آمپر به ازای هر کانال
 • امکان تعریف 12 ناحیه مجزا
 • دارای لامپ های LED تعیین وضعیت هر کانال
 • امکان تعریف حالت های کاری به تعداد 2 برابر تعداد خروجی ها
 • هر منطقه دارای اجرای 24 سناریو ،حداکثر زمان اجرا تا 60دقیق می باشد.
 • امکان تنظیم تاخیر حفاظتی تا حداکثر 60 دقیقه برای هر کانال
 • امکان تنظیم تاخیر در روشنایی تا 25 ثانیه
 • وجود دکمه های فیزیکی جهت کنترل دستی بر روی ماژول به ازای هر کانال امکان مدیریت و برنامه ریزی از راه دور
 • امکان تعریف مد راه اندازی
 • دارای تابع آماده برای استفاده در راه پله
 • پشتیبانی از برنامه ریزی آسان
 • پشتیبانی از آپگرید آنلاین

 

 

 

 

 

ماژول Relay تحت شماره سریال MR816.434

 • دارای 8 کانال با خروجی 16 آمپر به ازای هر کانال
 • امکان تعریف 8 ناحیه مجزا
 • دارای لامپ های LED تعیین وضعیت هر کانال
 • امکان تعریف حالت های کاری به تعداد 2 برابر تعداد خروجی ها
 • هر منطقه دارای اجرای 16 سناریو ،حداکثر زمان اجرا تا 60دقیق می باشد.
 • امکان تنظیم تاخیر حفاظتی تا حداکثر 60 دقیقه برای هر کانال
 • امکان تنظیم تاخیر در روشنایی تا 25 ثانیه
 • وجود دکمه های فیزیکی جهت کنترل دستی بر روی ماژول به ازای هر کانال امکان مدیریت و برنامه ریزی از راه دور
 • امکان تعریف مد راه اندازی
 • دارای تابع آماده برای استفاده در راه پله
 • پشتیبانی از برنامه ریزی آسان
 • پشتیبانی از آپگرید آنلاین

ماژول Relay تحت شماره سریال MR416.434

 • دارای 4 کانال با خروجی 16 آمپر به ازای هر کانال
 • امکان تعریف 4 ناحیه مجزا
 • دارای لامپ های LED تعیین وضعیت هر کانال
 • امکان تعریف حالت های کاری به تعداد 2 برابر تعداد خروجی ها
 • هر منطقه دارای اجرای8 سناریو ،حداکثر زمان اجرا تا 60دقیق می باشد.
 • امکان تنظیم تاخیر حفاظتی تا حداکثر 60 دقیقه برای هر کانال
 • امکان تنظیم تاخیر در روشنایی تا 25 ثانیه
 • وجود دکمه های فیزیکی جهت کنترل دستی بر روی ماژول به ازای هر کانال امکان مدیریت و برنامه ریزی از راه دور
 • امکان تعریف مد راه اندازی
 • دارای تابع آماده برای استفاده در راه پله
 • پشتیبانی از برنامه ریزی آسان
 • پشتیبانی از آپگرید آنلاین

 

 

 

 

 

 

Table of Contents

خوش آمدید