طراحی سیستم هوشمند(2-1) – آموزش طراحی سیستم روشنایی

آموزش طراحی سیستم روشنایی

در درس دوم از فصل اول آموزش طراحی سیستم هوشمند ساختمان با مبحث بسیار پرطرفدار سیستم روشنایی رو به رو هستیم. در درس آموزش نحوه ی طراحی هوشمند سیستم روشنایی ساختمان ما با موضواعتی نظیر کنترلرها، شناخت نسبت به سیستم روشنایی سنتی و کنترلر های مناسب این ساختمان ها، نحوه ی تشخیص سرخطها ی روشنایی در نقشه الکتریکال و غیره تدریس می شود.

Table of Contents

خوش آمدید