24 مارس

آموزش طراحی سیستم روشنایی

در درس دوم از فصل اول آموزش طراحی سیستم هوشمند ساختمان با مبحث بسیار پرطرفدار سیستم روشنایی رو به رو هستیم. در درس آموزش نحوه ی طراحی هوشمند سیستم روشنایی ساختمان ما با موضواعتی نظیر کنترلرها، شناخت نسبت به سیستم روشنایی سنتی و کنترلر های مناسب این ساختمان ها، نحوه ی تشخیص سرخطها ی روشنایی در نقشه الکتریکال و غیره تدریس می شود.

دیدگاه بگذارید