طراحی سیستم هوشمند(1-1) -آشنایی با LOM

موضوع یک – معرفی LOM و انواع طراحی ها


در این بخش در ابتدا به مباحث مقدماتی در رابطه با نقشه ی ساختمان و تمامی اطلاعات مورد نیاز برای طراحی سیستم هوشمند تدریس شده است
معرفی LOM و انواع طراحی هایی که در پروژه های مختلف با آن رو به رو خواهید شد.
تمام آنچه که قبل از جلسات برای عقد قرار داد برای طراحی سیستم هوشمند نیاز دارید در این درس آموزش داده شده است تا از کارفرمایان خود درخواست نمایید که در اختیار شما قرتار بگیرد تا متناسب با نیاز کارفرما راهکارهای هوشمند را برای فضاهای گوناگون پروژه طراحی نمایید.

Table of Contents

خوش آمدید