چیلر و نحوه کنترل آن در BMS

چیلرها (Chillers)
چیلر دستگاهی است که حرارت را از مایع (معمولاً آب) بر اساس سیکل تبرید تراکم بخار و یا جذبی می‌زداید. این مایع می‌تواند برای خنک کاری هوا و یا دستگاه‌هااستفاده شود که معمولاً به صورت سیکل و درون یک مبدل حرارتی جریان دارد.. چیلرهای بکار رفته عموماً دارای یک سیستم کنترلی کامل هستند و بصورت کامل با مدارات کنترلی داخلی بکار خود ادامه می¬دهند، تنها کاری که سیستم BMS بعنوان یک سیستم مدیریت جامع انجام می¬دهد این است که در یک مرحلة کنترل بالاتر کار کنترل را انجام می¬دهد تا در مواقع اضطراری فرمانهای لازم را صادر کند که این کار با اطلاعات جمع¬آوری شده توسط سنسورهای متعدد و اطلاعاتی که از تابلو برق گرفته می¬شود، امکان¬پذیر است. نقاط حساس چیلر دارای سنسورهای حرارتی ورود و خروج سیال از چیلر بوده و جهت از بین رفتن احتمال یخ¬زدگی مایع مبرد از سنسورهای جریان سیال استفاده می¬شود.

لذا در یک سیستم مدیریت هوشمند:

    فرمان روشن/خاموش، حالت دستی/خودکار و وضعیت چرخش آب به کمک سنسور فلوسوئیچ در سیستم قابل مشاهده و کنترل می¬باشد.
     ضمناً دمای ورودی و خروجی آب و سطح منابع انبساط باز و ارتباط نرم افزاری تابلوی کنترل چیلر با سیستم BMS نیز قابل اجرا می¬باشد.
    دمای کلکتور و ورودی و خروجی نیز مانیتور می¬گردد.
چیلرها به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم می‌شوند. چیلرهای تراکمی با استفاده از انرژی الکتریکی و چیلرهای جذبی با استفاده از انرژی حرارتی باعث ایجاد برودت و سرما می‌شوند.

1-    چیلر تراکمی:
در چیلرهای تراکمی گاز ابتدا توسط کمپرسور، متراکم می‌گردد. این گاز سپس به کندانسور وارد شده توسط آب یا هوای محیط، خنک شده و به مایع تبدیل می‌گردد این مایع با عبور از شیر انبساط یا لوله موئین وارد خنک‌کننده (اواپراتور) می‌شود که در فشار کمتری قرار دارداین کاهش فشار باعث تبخیر مایع گردیده و در نتیجه مایع سردکننده با گرفتن حرارت نهان تبخیر خود از محیط خنک‌کننده، باعث ایجاد برودت در موادی که با قسمت خنک‌کننده در ارتباطند می‌گردد. سپس گاز ناشی از تبخیر، به کمپرسور منتقل می‌شود.

شکل زیر طراحی BMS نمونه برای یک چیلر تراکمی را نمایش می دهد:

2-    چیلر جذبی:
در چیلرهای جذبی برخلاف چیلرهای تراکمی از جذب کننده (Absorber) و مولد حرارتی (ژنراتور) بجای کمپرسور استفاده می‌گردد. عمومی‌ترین خنک‌کننده در چیلرهای جذبی سیستم برمید لیتیم (لیتیوم برماید) است. در این سیستم، در قسمت جذب کننده، بخار آب توسط لیتیوم برماید غلیظ جذب شده و در قسمت مولد حرارتی، آب بر اثر حرارت تبدیل به بخار می‌شود. بخار آب در کندانسور که دارای فشار ۱/۰ اتمسفر است به حالت مایع در می‌آیدو سپس در خنک‌کننده که تحت فشار ۰۱/۰ اتمسفر دوباره به بخار تبدیل می‌گردد و آب برای اینکه تبخیر گردد گرمای نهان خود رااز محیط خنک‌کننده می‌گیرد و باعث ایجاد برودت می‌گردد سپس بخار آب ایجاد شده در خنک‌کننده به جذب کننده منتقل می‌گردد و دوباره این چرخه تکرار می‌شود.

شکل زیر طراحی BMS نمونه برای یک چیلر جذبی را نمایش می دهد:

3-    جانمایی و جدول شرح نقاط کنترلی در چیلر:

Table of Contents

خوش آمدید