کتابخانه هوشمند

75121564130924

چطور در کتابخانه انرژی ذخیره کنیم؟

کتابخانه پلتفرم بسیار مهمی در کسب دانش و انتشار اطلاعات به شمار می رود. اگر چه به همین تناسب میزان مصرف الکتریسیته بسیار زیاد است.حال، این سوال مطرح می شود که چطور انرژی های مصرف شده یک کتابخانه را کاهش دهیم؟