جهت انتخاب نرخ ارز بر روی آیکون مورد نظر در سمت چپ(وسط صفحه) استفاده نمایید.

پنل‌های هوشمند

نمایش دادن همه 15 نتیجه

پنل ترموستاتیک OLED سری Tile تحت KNX مدل HDL-M/PTOL6.18

HDL-M/PTOL6.18 $138.00$144.00

پنل های اضطراری Tile تحت KNX مدل HDL-MP1-E/TILE.48

HDL-MP1-E/TILE.48 $15.00$21.00

پنل هوشمند Tile سری B تحت KNX مدل HDL-M/PTXRB.1

HDL-M/PTXRB.1 $64.00$74.00

پورت های سری Tile تحت KNX مدل HDL-MP1-W-X/TILE.48

HDL-MP1-W-X/TILE.48 $18.00$35.00

سوکت پریزهای سری Tile تحت KNX مدل HDL-MPX-X-X/TILE.48

HDL-MPX-X-X/TILE.48 $10.00$43.00

کلید های هوشمند DLP تحت KNX مدل HDL-M/DLP04.1

HDL-M/DLP04.1 $163.00$219.00

کلید های هوشمند و لمسی DLP تحت KNX – HDL-M/MPT14.1-A2

HDL-M/MPT14.1-A2 $244.00

کلید هوشمند 8 پل تحت شبکه KNX مدل HDL-M/P04.1-W

HDL-M/P04.1-W $133.00

کلید هوشمند Tile سری A تحت KNX مدل HDL-M/PTXRA.1

HDL-M/PTXRA.1 $55.00$77.00

کلید هوشمند اینوایرو تمام لمسی 4.3 اینچ ترموستاتیک KNX مدل HDL-M/MPTLC43.1

HDL-M/MPTLC43.1-A2-46 $308.00

کلید هوشمند سری گرانیتی HDL تحت شبکه KNX مدل HDL-M/P2R-P3R

HDL-M/PXR $122.00$143.00

کلید هوشمند گرانیتی ترموستاتیک 4 اینچ لمسی تحت KNX مدل HDL-M/PTL4.1

HDL-M/PTL4.1 $290.00

کلید هوشمند لمسی سری iTouch تحت KNX مدل HDL-M/TBPX.1

HDL-M/TBPX.1 $64.00$105.00

کلیدهای هوشمند سری iFlex تحت KNX مدل HDL-M/P0X.2

HDL-M/P0X.2 $74.00$107.00